Warunki Techniczne

Warunki-techniczne.pl – blog budowlany

Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania Dz.U.2002.75.690. Część 12 z 14. Załącznik nr 1 Wykaz norm przywołanych w rozporządzeniu

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU

Lp.Miejsce powołania normyNumer normy**)Tytuł normy (zakres powołania)
1234
1§ 53 ust. 2PN-EN 62305-1:2011Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 62305-2:2008Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
2§ 96 ust. 1PN-B-02151-02:1987PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
PN-B-02171:2017-06Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
3§ 98 ust. 2PN-HD 308 S2:2007Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-4-41:2009Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym
PN-EN 12464-1:2012Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-HD 60364-1:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2009Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-HD 60364-4-443:2016Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-HD 60364-4-444:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-HD 60364-5-51:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2016Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-534:2016Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami
PN-IEC 60364-5-537:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-551:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
PN-HD 60364-5-559:2010Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie –Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa
PN-HD 60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie
PN-EN 60445:2010Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów
PN-EN 60446:2010Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi
4§ 113 ust. 4PN-B-01706:1992Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3;3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 4.4-4.6)
5§ 113 ust. 7PN-EN 1717:2003Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny
6§ 115 ust. 1PN-B-10720:1998Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)
7§ 116 ust. 3PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne
8§ 120 ust. 4PN-B-02440:1976Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 i 3.2.1-3.2.13)
9§ 121 ust. 2PN-B-10720:1998Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)
10§ 122 ust. 2PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków– Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania(w zakresie pkt 4 i 5)
PN-EN 12056-2:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 12056-3:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 3: Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7)
PN-EN 12056-4:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 4: Pompownie ścieków – Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 12056-5:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9)
PN-EN 12109:2003Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej (w zakresie pkt 5; 7 i 8)
11§ 124PN-EN 12056-4:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 4: Pompownie ścieków – Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 13564-1:2004Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach – Część 1: Wymagania
12§ 125 ust. 4PN-B-01707:1992Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5)
13§ 131PN-B-94340:1991Zsyp na odpady
14§ 133 ust. 3PN-B-02413:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenieinstalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego – Wymagania
PN-B-02414:1999Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania
PN-B-02415:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania
PN-B-02416:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – Wymagania
15§ 133 ust. 4PN-C-04607:1993Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące jakości wody
16§ 134 ust. 1PN-EN ISO 6946:2008Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania
PN-EN ISO 10077-1:2007PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO 10077-2:2012Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 2:Metoda komputerowa dla ram
PN-EN ISO 10211:2008Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe
PN-EN 12831:2006Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
PN-EN ISO 13370:2008Cieplne właściwości użytkowe budynków –Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania
PN-EN ISO 13789:2008Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania
PN-EN ISO 14683:2008Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne
17§ 134 ust. 2PN-B-02403:1982Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
18§ 135 ust. 4PN-B-02421:2000Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 i 2.5.1-2.5.6)
19§ 136 ust. 2PN-B-02411:1987Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe– Wymagania(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10)
20§ 136 ust. 2aPN-B-02411:1987Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe– Wymagania(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 i 2.1.9-2.1.10)
21§ 136 ust. 3PN-B-02411:1987Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe– Wymagania(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 i 2.2.10-2.2.16)
22§ 137 ust. 9PN-E-05204:1994Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania
23§ 140 ust. 1PN-B-10425:1989Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
24§ 142 ust. 2PN-B-10425:1989Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 3.3.2)
25§ 143 ust. 1PN-EN 1990*): PN-EN 1991*):Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
26§ 147 ust. 1PN-B-03430:1983PN-B-3430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)
27§ 147 ust. 3PN-B-03421:1978Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
28§ 149 ust. 1PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 i 4.1)
29§ 149 ust. 4PN-B-03421:1978Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
30§ 153 ust. 2PN-EN 1507:2007Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
PN-EN 12237:2005Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym
31§ 153 ust. 5PN-EN 12097:2007Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów
32§ 154 ust. 6PN-EN 779:2005Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Określanie parametrów filtracyjnych(w zakresie rozdziału 4)
33§ 155 ust. 4PN-B-03430:1983PN-B-3430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania(w zakresie pkt 2.1.5)
34§ 157 ust. 2PN-C-04753:2011Gaz ziemny – Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej (w zakresie rozdziału 2)
PN-C-96008:1998Przetwory naftowe – Gazy węglowodorowe – Gazy skroplone C3-C4(w zakresie rozdziału 3)
35§ 163 ust. 1aPN-EN 1775:2009Dostawa gazu – Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze – Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2)
36§ 163 ust. 2PN-EN 10208-1:2000Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań A
37§ 163 ust. 4PN-EN 1775:2009Dostawa gazu – Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze – Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2)
38§ 166 ust. 1PN-EN 1359:2004Gazomierze – Gazomierze miechowe
39§ 170 ust. 1PN-B-03430:1983PN-B-3430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)
40§ 176 ust. 1PN-B-02431-1:1999Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 –Wymagania(w zakresie pkt 2.2 z wyłączeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8;2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wyłączeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 i 2.3.14)
41§ 180PN-HD 308 S2:2007Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-4-41:2009Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym
PN-ISO 7010Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
PN-B-02151-02:1987PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02171:2017-06Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
PN-E-05010:1991Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05115:2002Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
PN-E-08501:1988Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-EN 12464-1:2012Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 50160:2010PN-EN 50160:2010/A1:2015-02Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
PN-EN 50310:2012Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym
PN-HD 60364-1:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2009Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-HD 60364-4-444:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-IEC 60364-4-45:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC 60364-4-473:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa
PN-HD 60364-5-51:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-5-53:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-534:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PN-IEC 60364-5-537:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-551:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
PN-HD 60364-5-559:2010Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa
PN-HD 60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701:Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lubprysznic
PN-IEC 60364-7-702:1999PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Baseny pływackie i inne
PN-HD 60364-7-703:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny
PN-HD 60364-7-704:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
PN-IEC 60364-7-705:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC 60364-7-706:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi
PN-IEC 60364-7-714:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego
PN-HD 60364-7-715:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
PN-HD 60364-7-740:2009Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków
PN-EN 60445:2010Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów
PN-EN 60446:2010Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 61140:2005PN-EN 61140:2005/Al:2008Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
PN-EN 61293:2000Znakowanie urządzeń elektrycznych danymiznamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa
42§ 181 ust. 7PN-EN 1838:2005Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
PN-IEC 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa
43§ 184 ust. 2PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne
44§ 184 ust. 3PN-EN 62305-1:2011Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 62305-2:2008Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
PN-EN 62305-4:2011Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-IEC 60364-4-443:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
45§ 186 ust. 2PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
46§ 187 ust. 3PN-EN 1363-1:2012Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne
47§ 187 ust. 5PN-EN 50200:2003Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających
47a§ 192bPN-EN 50174-2:2010PN-EN 50174-2:2010/A1:2011PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków
48§ 196 ust. 2i 3PN-B-02151-02:1987PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02171:2017-06Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
49§ 204 ust. 4PN-EN 1990*):Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991*):Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
PN-EN 1992*):Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993*):Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1994*):Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo- -betonowych
PN-EN 1995*):Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996*):Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997*):Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1999*):Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych(wszystkie części norm)
50§ 208§ 208aPN-EN 81-58:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Badania i próby – Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych
PN-EN 1021-1:2007Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros
PN-EN 1021-2:2007Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
PN-EN 1991-1-2:2006PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru
PN-B-02852:2001Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru(w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego – pkt 2)
PN-B-02855:1988Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
PN-B-02867:2013-06Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji
PN-EN ISO 6940: 2005Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek
PN-EN ISO 6941: 2005Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
PN-EN 13501-1Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
PN-EN 13501-2Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
PN-EN 13501-3Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodówwentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających
PN-EN 13501-4Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
PN-EN 13501-5Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
51§ 253 ust. 1PN-EN 81-72:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej
52§ 258 ust. 1aPN-EN ISO 6940:2005Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek
PN-EN ISO 6941:2005Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
53§ 261 pkt 1PN-EN 1021-2:2007Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
PN-EN 1021-1:2007Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros
PN-B-02855:1988Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
54§ 266 ust. 2PN-B-02870:1993Badania ogniowe – Małe kominy – Badania w podwyższonych temperaturach
55§ 287 pkt 4PN-N-01256-02:1992Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-ISO 7010Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
56§ 287 pkt 6patrz: Polskie Normy powołane w § 180
57§ 288 pkt 5PN-N-01256-02:1992Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-ISO 7010Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
58§ 288 pkt 7patrz: Polskie Normy powołane w § 180
59§ 298 ust. 1PN-EN 1990*):PN-EN 1991*):Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
60§ 305 ust. 2PN-E-05204:1994Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania
60a§ 323 ust. 2PN-B-02151-4:2015-06Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
61§ 324PN-B-02151-02:1987PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
PN-B-02171:2017-06Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
62§ 325 ust. 1PN-B-02151-02:1987PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
PN-B-02171:2017-06Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
63§ 325 ust. 2PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych
64§ 326 ust. 1PN-B-02151-02:1987PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
PN-B-02171:2017-06Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
65§ 326 ust. 2PN-EN ISO 140-4:2000Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów
PN-EN ISO 140-6:1999Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-7:2000Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-8:1999Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym
PN-EN ISO 10848-2:2007Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza
PN-EN 20140-3:1999PN-EN 20140-3:1999/A1:2007Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych
PN-EN ISO 10848-2:2007Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza
PN-EN 20140-10:1994Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych
66§ 326 ust. 3PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych
67§ 326 ust. 4PN-B-02151-02:1987PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
PN-B-02171:2017-06Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
68§ 326 ust. 5PN-EN ISO 354:2005Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
69Załącznik nr 2 pkt 1.1. i 1.4.PN-EN ISO 6946Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczaniaCieplne właściwości użytkowe budynków –Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania
PN-EN ISO 13370
70Załącznik nr 2 pkt 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.ppkt 1 i pkt 2.2.4.PN-EN ISO 13788:2013-05Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania
71Załącznik nr 2 pkt 2.2.3.ppkt 2PN-EN ISO 10211Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe
72Załącznik nr 2 pkt 2.3.2.PN-EN 12207:2001Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja
73Załącznik nr 2 pkt 2.3.4.PN-EN 13829:2002Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora
74Załącznik nr 3PN-ENV 1187:2004PN-ENV 1187:2004/A1:2007Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
PN-EN 13501-1+A1Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień
*)Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, są stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.
**)W przypadku gdy przywołano niedatowaną Polską Normę, należy stosować najnowszą normę opublikowaną w języku polskim.
Zobacz również  Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania Dz.U.2002.75.690. Część 13 z 14. Załącznik nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *