Warunki Techniczne

Warunki-techniczne.pl – blog budowlany

Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania Dz.U.2002.75.690. Część 13 z 14. Załącznik nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

1.
Izolacyjność cieplna przegród

1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w poniższej tabeli:

Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepła UC(max)[W/(m2 K)]
od 1 stycznia 2017 r.od 1 stycznia 2021 r.*)
123
1Ściany zewnętrzne:
a) przy t≥ 16°C0,230,20
b) przy 8°C ≤ t< 16°C0,450,45
c) przy t< 8°C0,900,90
2Ściany wewnętrzne:
a) przy Δt≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy1,001,00
b) przy Δt< 8°Cbez wymagańbez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego0,300,30
3Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm1,001,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny0,700,70
4Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnychbez wymagańbez wymagań
5Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy t≥ 16°C0,180,15
b) przy 8°C ≤ t< 16°C0,300,30
c) przy t< 8°C0,700,70
6Podłogi na gruncie:
a) przy t≥ 16°C0,300,30
b) przy 8°C ≤ t< 16°C1,201,20
c) przy t< 8°C1,501,50
7Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:
a) przy t≥ 16°C0,250,25
b) przy 8°C ≤ t< 16°C0,300,30
c) przy t< 8°C1,001,00
8Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:
a) przy Δt≥ 8°C1,001,00
b) przy Δt< 8°Cbez wymagańbez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego0,250,25
Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.t– Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością.

1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, dla wszystkich rodzajów budynków, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli:

Zobacz również  Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania Dz.U.2002.75.690. Część 02 z 14. Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Lp.Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzneWspółczynnik przenikania ciepła U(max)[W/(m2 K)]
od 1 stycznia 2017 r.od 1 stycznia 2021 r.*)
123
1Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a) przy t≥ 16°C1,10,9
b) przy t< 16°C1,61,4
2Okna połaciowe:
a) przy t≥ 16°C1,31,1
b) przy t< 16°C1,61,4
3Okna w ścianach wewnętrznych:
a) przy Δt≥ 8°C1,31,1
b) przy Δt< 8°Cbez wymagańbez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego1,31,1
4Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi1,51,3
5Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanychbez wymagańbez wymagań
Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.ti – temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością

1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) określone w pkt 1.1. i 1.2., jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

1.4. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 * K) /W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polskimi Normami, o których mowa w pkt 1.1.

1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

Zobacz również  Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania Dz.U.2002.75.690. Część 12 z 14. Załącznik nr 1 Wykaz norm przywołanych w rozporządzeniu
Lp.Rodzaj przewodu lub komponentuMinimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepłaλ = 0,035[W/(m K)]1))
123
1Średnica wewnętrzna do 22 mm20 mm
2Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm30 mm
3Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mmrówna średnicy wewnętrznej rury
4Średnica wewnętrzna ponad 100 mm100 mm
5Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów50% wymagań z lp. 1-4
6Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożonew komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników50% wymagań z lp. 1-4
7Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze6 mm
8Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanejbudynku)40 mm
9Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanejbudynku)80 mm
10Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)50% wymagań z lp. 1-4
11Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)100% wymagań z lp. 1-4
Uwaga:1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.
Inne wymagania związane z oszczędnością energii

2.1. Okna

2.1. Okna

2.1.1. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g liczony według wzoru:

g = fC · gn

gdzie:

g– współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia,

f– współczynnik redukcji promieniowania, ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

2.1.2. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gnależy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. W przypadku braku danych wartość gokreśla poniższa tabela:

Zobacz również  Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania Dz.U.2002.75.690. Część 07 z 14. Dział VII Bezpieczeństwo użytkowania
Lp.Typ oszkleniaWspółczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn
123
1Pojedynczo szklone0,85
2Podwójnie szklone0,75
3Podwójnie szklone z powłoką selektywną0,67
4Potrójnie szklone0,7
5Potrójnie szklone z powłoką selektywną0,5
6Okna podwójne0,75

2.1.3. Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fokreśla poniższa tabela:

Lp.Typ zasłonWłaściwości optyczneWspółczynnik redukcji promieniowania fC
współczynnik absorpcjiwspółczynnikprzepuszczalnościosłonawewnętrznaosłonazewnętrzna
123456
1Białe żaluzje o lamelach nastawnych0,10,050,250,10
0,10,300,15
0,30,450,35
2Zasłony białe0,10,50,650,55
0,70,800,75
0,90,950,95
3Zasłony kolorowe0,30,10,420,17
0,30,570,37
0,50,770,57
4Zasłony z powłoką aluminiową0,20,050,200,08

2.1.4. Pkt 2.1.1. nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północny +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymagania, o których mowa w pkt 2.1.1., oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2.

2.2. Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej

2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.

2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

2.2.3. Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe należy obliczać:

1) dla przegrody – według Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1.;

2) dla mostków cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody – według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.

2.2.4. Sprawdzenie warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 i 2 rozporządzenia, należy przeprowadzać według rozdziału 5 i 6 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1.

2.2.5. Dopuszcza się kondensację pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2 rozporządzenia, wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.2. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 2,25 m3/(m * h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m2 * h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3/(m * h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2 * h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi.

2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:

1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h;

2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.

2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *